Το Bar Station περιλαμβάνει:
-Τροχήλατο ή συρόμενο κάδο απορριμμάτων με τρύπα στην επιφάνεια
-Επιφάνεια κοπής πολυαιθυλενίου
-Speed Rail
-Πλήρως μονωμένη παγολεκάνη με χωρίσματα πολυαιθυλενίου
-Λεκανάκια GN 1/9 κατά μήκος της παγολεκάνης

Όλα τα Station κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση και μορφή για να καλύψουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες του επαγγελματία.

Κατηγορία: