Το Bar Station Catering περιλαμβάνει:
-Τροχήλατο ή συρόμενο κάδο απορριμμάτωνμε τρύπα στην επιφάνεια
-Επιφάνεια κοπής πολυαιθυλενίου
-Speed Rail
-Πλήρως μονωμένη παγολεκάνη με χωρίσματα πολυαιθυλενίου
-Λεκανάκια GN 1/9 κατά μήκος της παγολεκάνης
-Παραδοτήριο με drainer στην επιφάνεια
-Αποθηκευτικό χώρο στο κάτω μέρος

Όλα τα Bar Station κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση και μορφή για να καλύψουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον επαγγελματία.

Κατηγορία: